Què és?

Què és?

Què és?

Es tracta d'un projecte OpenSource (GPL v.2) l'objectiu del qual és simplificar el desenvolupament d'aplicacions de gestió en entorns Web. És un framework que, seguint una guia d'estil (unifica criteris d'aspecte i usabilitat), serveix de base per a les aplicacions.

Treballa sobre Web usant l'arquitectura model vista controlador (MVC) amb Phrame, Smarty i Pear. Utilitza la potència del PHP (rapidesa, senzillesa en els desplegaments, robustesa, multipltaforma...) en la seua versió 5 (orientació a objectes, interfícies, iteradores, suport SOAP...). Proporciona independència de Base de dades usant Pear::MDB2 més una capa d'abstracció que tracta altres aspectes com el maneig de dates, números amb decimals, control de transaccions,etc. Actualment provat amb PostgreSQL, Mysql i Oracle.

Incorpora un generador que permet crear de forma ràpida i senzilla manteniments funcionals (cerca, alta, baixa i modificació). Per a això, únicament requereix de l'especificació de la connexió, la taula de la BBDD i la forma de visualització (patró d'interfície).

Funcionalitats

Funcionalitats

 • Alta productivitat.
 • Estandardització dels desenvolupaments.
 • Simplifica l'entorn de treball Web (no necessitem conéixer HTML o Javascript).
 • Uniformitat en l'aspecte i usabilitat de les aplicacions.
 • Separació de la lògica de negoci i de la presentació
 • Independència del gestor de base de dades emprat
 • Control d'accés per usuaris i grups
 • Interfície amigable.
 • Components complexos: Finestres de selecció, Missatges modals, llistes enllaçades,...
 • Patrons d'interfície: tabular, registre, mestre detall, mestre ndetalles, arbre.
 • Integració amb altres mòduls
  • Autenticació d'usuaris i permisos
 • Llistats PDF, ODT, CSV,...